Генеральное Консульство Украины
в Санкт-Петербурге
учреждено в 1998 году
Генеральное Консульство Украины
в Санкт-Петербурге
учреждено в 1998 году

Международная украинская школа

Страница для печати

Міжнародна українська школа (далі МУШ) була створена Міністерством освіти та науки України. Міжнародна школа є загальноосвітнім навчальним закладом І - ІІІ ступенів.

Завдання МУШ

Головною метою Міжнародної школи є забезпечення реалізації конституційного права громадян України, батьки яких тимчасово перебувають за кордоном (далі - громадяни), та дітей, батьки яких мають громадянство інших держав (далі - іноземці), на здобуття загальної середньої освіти.

Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • забезпечення можливості громадянам та іноземцям у здобутті якісної повної загальної середньої освіти у відповідності до їх особистісних потреб, індивідуальних здібностей, стану здоров'я, нахилів, талантів тощо з використанням дистанційних форм навчання із застосуванням нових інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток здібностей та обдарувань учнів, формування наукового світогляду про природу, людину і суспільство, підготовка до професійного самовизначення;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості; поваги до прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії; свідомого ставлення до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності;
 • координація діяльності закордонних навчальних закладів, у яких вивчається або ведеться викладання українською мовою, а також організація їх інформаційно-методичного, консультативно-аналітичного супроводу;
 • надання методично-інформаційної допомоги недільним школам, у яких вивчаються мова, традиції, звичаї та культура України;
 • надання консультацій, методичної допомоги та рекомендацій вчителям, які навчають учнів, громадян України, що проживають або тимчасово перебувають за кордоном.

Навчальний процес у МУШ

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у Міжнародній школі, є Робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, адаптованих до дистанційної форми навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України.

До Робочого навчального плану додаються: графік консультацій, екзаменів, режим роботи.

Для проведення навчання Міжнародною школою розробляються індивідуальні робочі навчальні плани з урахуванням особливостей дітей, їх здібностей та потреб. Навчання здійснюється, як правило, екстерном у формі дистанційного навчання з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, у вигляді блочних завдань, відео та очних лекцій, практичних занять, консультацій, підсумкових контрольних робіт тощо.

Організація навчання, консультацій, поточного оцінювання навчальних досягнень учнів може проводитися як стаціонарно в приміщенні Міжнародної школи, так і дистанційно в системі "on line" (за необхідності, при погоджені з Міністерством освіти і науки України на території іншої держави).

Прийом учнів до МУШ

Прийом учнів до Міжнародної школи здійснюється на безконкурсній основі та обумовлюється Правилами прийому, затвердженими Міністерством освіти та науки України.

Мережа класів (груп) Міжнародної школи формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу за погодженням із засновником.

Зарахування учнів до Міжнародної школи здійснюється на підставі висновку Приймальної комісії за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють).

Навчання та оцінка знань учнів школи

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до санітарно-гігієнічних і педагогічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У Міжнародній школі здійснюється поточне і підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до критеріїв, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Навчання учнів у 4-х, 9-х, 11-(12)-х класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст форми і прядок проведення державної підсумкової атестації у Міжнародній школі проводиться згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

Учні, які навчаються за  дистанційною формою навчання шляхом екстернату від державної підсумкової атестації не звільняються.

Державна підсумкова атестація проводиться, як правило, на території України, терміни якої визначаються та затверджуються засновником.

За результатами навчання учням видається відповідний документ про освіту державного зразка (табель, свідоцтво, атестат).

Учні, які за результатами річного оцінювання не засвоїли програмний матеріал з одного або всіх предметів Робочого навчального плану Міжнародної школи, продовжують навчатися після корекції їхнього  індивідуального навчального плану.

Порядок зарахування учнів до Міжнародної української школи

1. Даний порядок розроблений відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та Статуту загальноосвітнього навчального закладу "Міжнародна українська школа"(далі - МУШ).

2. Порядок регламентує зарахування учнів до МУШ як закладу, що забезпечує реалізацію права громадян України на  доступність  і  безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

3. Учнями МУШ можуть бути громадяни України, які перебувають за кордоном на законних підставах (постійно чи тимчасово), та громадяни інших країн, які виявили бажання навчатися в МУШ.

4. Іноземці навчаються в МУШ за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

5. Учні МУШ можуть одночасно навчатися в навчальному закладі країни перебування.

6. Прийом учнів до всіх класів  здійснюється на безконкурсній основі.

7. Зарахування учнів проходить протягом року, але документи приймаються не пізніше, ніж за 3 місяці (до 18 жовтня  та до 1 березня) до початку державної підсумкової атестації учнів (тестування/іспити).

8. Заяву (бланк заяви в форматі MS Word та Adobe Reader) для зарахування встановленого зразка претенденти пишуть особисто (якщо вони повнолітні) або їх батьки чи особи, що їх замінюють (якщо вони неповнолітні) на ім'я директора школи. До заяви додаються документи:

 • документ про народження (копія);
 • документи про освіту (крім учнів першого класу) (за наявності - документи про освіту, видані закладами освіти України) (копії);
 • документи, що підтверджують законність перебування за кордоном, реєстрацію у відповідних органах країни, в якій перебувають батьки та дитина (копії);
 • медична довідка з профілактичним оглядом лікарів-спеціалістів (копія);
 • електронна адреса, за якою буде здійснюватися дистанційне навчання та обмін інформацією.

Примітка: у разі, якщо оригінали вказаних документів складені іншою мовою, крім української, до ксерокопій обов'язково додається переклад українською мовою, завірений керівником консульського відділу закордонної дипломатичної установи.

9. Документи для зарахування можуть бути подані очно (до МУШ), а також направлені за допомогою електронної пошти, кур'єрською службою тощо.

10. Приймальна комісія школи розглядає подані документи в термін від 3 до 7 днів з моменту їх отримання. Результат засідання приймальної комісії повідомляється учню, як правило, за електронною адресою.

11. При отриманні позитивної відповіді учень повинен надати оригінали документів в тижневий термін.

12. У разі неотримання оригіналів документів через 2 тижні адміністрація школи має право відмовити у зарахуванні.

13. При отриманні оригіналів документів учень зараховується до школи наказом директора.

14. Після зарахування учень отримує доступ до дистанційної форми навчання та проходить атестацію відповідно до Порядку атестації в МУШ.

15. При зміні місця проживання (електронної адреси) учень зобов'язаний повідомити школу.

Заяви подавати за електронною адресою: m_globa@mon.gov.ua, т/факс (+38-044) 486-24-38; (+38 044) 486-22-35, (+38 044) 486-22-30.

 

Групи учнів Міжнародної української школи

Перед початком навчання психологічна служба школи визначає готовність учнів до самостійної роботи та умовно розділяє їх на три групи.

А - учні, які вміють вчитися самостійно;

В - учні, які потребують допомоги в організації самостійної роботи;

С - учні, підготовка яких буде здійснюватися в малих групах під керівництвом педагогів.

Учні групи А, які готові до самостійної роботи, організовують свою підготовку та поточний контроль за:

 • дистанційними курсами;
 • електронними підручниками;
 • підручниками на паперових носіях;
 • електронними посібниками.

Дана форма підготовки буде також супроводжуватися розробленими методистами методичними рекомендаціями, і які представляють собою адаптовану програму і мають наступні розділи: перелік тем, передбачених для вивчення в даному курсі; орієнтовні запитання для самоконтролю; перелік термінів, віршів для обов'язкового вивчення напам'ять; коментарі до виконання окремих видів робіт; список рекомендованої літератури; критерії оцінювання знань, вмінь та навичок.

Для даної категорії учнів передбачаються консультації вчителів в системі запитань та відповідей за допомогою Інтернету та участю у відео конференціях.

Державна підсумкова атестація для учнів групи А може проходити очно (на території МУШ) та дистанційно - на території відповідної держави (згідно угоди укладеної МУШ з батьками і погодженої з Міністерством освіти і науки України).

Дистанційна підготовка до атестації учнів групи В (це - учні, які потребують допомоги вчителів в організації самостійної роботи) організовується за методичними рекомендаціями, створеними методистами за модульним принципом. Даний інструмент може бути використаний як для підручників, створених на паперових носіях, так і для електронних версій. Дані методичні рекомендації чітко та крок за кроком регламентують роботу учня. Основні принципи побудови даного інструменту базуються на організації роботи за наступним принципом: пригадай, прочитай, вивчи напам'ять, запиши в словничок, виконай завдання в зошиті, перевір себе.

Учні даної категорії можуть задавати запитання вчителю в електронному режимі та отримувати відповіді на поставлені запитання.

Державна підсумкова атестація для даної категорії учнів буде проводитися, як правило, очно, але можливі варіанти інших форм атестації при відповідному погодженні з Міністерством освіти і науки України.

Категорія учнів С, підготовка яких передбачена в малих групах при недільних школах, приватних не ліцензованих закладах, консультативних центрах при Посольствах України тощо (далі - навчальний пункт), організовується за принципом суто індивідуальним. У таких ситуаціях Міжнародна українська школа бере на себе вирішення наступного:

 • укладання угоди між МУШ та навчальним пунктом за погодженням з МОН  з чітким розмежуванням обов'язків з підготовки дітей до атестації;
 • забезпечення учнів МУШ навчальною літературою;
 • забезпечення вчителів методичними рекомендаціями та відповідними інструкціями, які будуть розроблятися методистами МУШ;
 • проведення настановного та поточного консультування вчителів з організації дистанційної підготовки до атестації екстерном.

Державна підсумкова атестація даної групи учнів проводиться згідно угоди.

Контакти

Міжнародна українська школа

Адреса:

01021, м.Київ, Кловський узвіз, 8

Телефон:

(+38-044) 253-85-58

E-mail:

ukrintschool@ukr.net

Веб-сайт:

http://ukrintschool.org.ua

Директор школи:

Іванова Людмила Василівна

Засновник школи:

Міністерство освіти України

Банковские реквизиты Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге:
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
ИНН 9909058830 / КПП 783561001
К/с 30101810200000000704 / БИК 044030704
р/сч 40807810839040000010

Просьба оплачивать консульский сбор в отделениях Москомприватбанка.

191124, г.Санкт-Петербург, ул.Бонч-Бруевича, д.1"в". Схема проезда >>
е-mail: secr@cons-ukr.ru, web: www.cons-ukr.ru
Часы приема: Пн-Пт с 10.00 до 13.00 и с 15.30 до 17.00
Ср - по безотлагательным вопросам. Сб-Вс - выходной
Телефоны по консульским вопросам: 
Запись на прием - (812) 331-51-65 с 14:00 до 17:00
Консультации по телефону (812) 331-51-69 с 14:00 до 17:00.Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге - www.cons-ukr.ru
Вход

Поддержка DigitalGrad.ru